این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پیام رییس کنگره

یازدهمین کنگره کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در فروردین ماه 1397 در حالی برگزار می کنیم که رشته جراحی کولورکتال به عنوان یک رشته مستقل و مورد نیاز جامعه بشری جایگاه خود را در سطح جهانی باز یافته است.

ادامه مطلب1396/12/08

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر