این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

زمان برگزاری کنگره :

 29 فروردین  97                       کارگاه اتاق عمل برای جراحان عمومی


 
30,31
فروردین 97                    یازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال

 
مهلت ارسال مقالات                 حداکثر تا تاریخ 96/12/20

 
نتیجه نهایی انتخاب مقالات                96/12/23