این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1.    Colon & rectal polyps

2.    Local excision of rectal neoplasms

3.    Rectal cancer: watch & wait

4.    Trans- anal total mesorectal excision (TaTME)

5.    The role of Neo-adjuvant therapy in colon cancer

6.    Management of local recurrence in colorectal cancer

7.    Metastatic colorectal cancer

8.    Anal cancer

9.    Appendiceal neoplasms

10.Mucinous adenocarcinoma,special considerations

11.Pre- sacral tumors

12.Rare tumors (carcinoid,GTST,lymphoma)