این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نامپزشکان متخصص       120000  تومان                         
پزشکان عمومی     70000  تومان

 

لطفا در صورت پرداخت غیر حضوری فیش واریزی را در روز کنگره به همراه داشته باشید.

شماره کارت: 61043377478770358  بانک ملت به نام احمد ایزد پناه

شماره شبا: IR130120010000004932641375