این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > پیام رییس کنگره
.: پیام رییس کنگره

 یازدهمین کنگره کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در فروردین ماه 1397 در حالی برگزار می کنیم که رشته جراحی کولورکتال به عنوان یک رشته مستقل و مورد نیاز جامعه بشری جایگاه خود را در سطح جهانی باز یافته است.

 

به نام خدا

 

یازدهمين کنگره کولوکتال دانشگاه علوم پزشکی شيراز را درفروردین ماه 1397 در حالی برگزار می کنيم که رشته جراحی کولورکتال به عنوان يک رشته مستقل و مورد نياز جامعه بشری جايگاه خود را در سطح جهانی باز يافته است. درفروردین ماه، فصل زيبای بهار و پرگل شيراز ميزبان عزيزان علاقمند بوده و اميدواريم ميزبان شايسته ای باشيم.
همچون روال کنگره های سالهای گذشته در اين کنگره سعی مي کنيم در مورد يک موضوع به کنکاش بنشينيم و مهارت و تجربه همکاران دانشمند، روشنگر تاريکي های موجود در زمينه مورد بحث خواهد شد.
از همه عزيزان فعال و علاقمند در حيطه بيماريهای کولورکتال صميمانه دعوت می کنم ما را همراهی کرده و مقدمتان را گرامی می داريم
در اين کنگره سعی می شود در مورد پولیپ ها و  تومورهای کولورکتال و مسائلی که گروههای مختلف شامل جراحان کولورکتال، جراحان عمومی، يورولوژيست ها، متخصصين زنان و زايمان و همکاران متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش با آن روبرو می شوند مورد بحث قرار گيرد.

دکتر احمد ايزدپناه

رييس کنگره