این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما


مرکز تحقیقات کولورکتال - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن تماس :
07132306972
07132125414
فاکس :071
32330724

آدرس ایمیل 

colorectal@sums.ac.ir
آدرس پستی : شیراز - بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان شماره یک - 
دفتر بخش جراحی کولورکتال و مرکز تحقیقات کولورکتال